Buon Me Thuot Airport

CĐT: ACV

Vị trí: Buôn Mê Thuột, Việt Nam

Qui mô: 150,000 lượt khách / 1 năm

Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống BMS

Năm hoàn thành: 2011