Hanh Phuc International Hospital

CĐT: Hoàn Mỹ

Vị trí: Bình Dương, Việt Nam

Qui mô: Tiêu chuẩn Singapore

Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống BMS

Năm hoàn thành: 2011