INTERCONTINENTAL DANANG SUN PENINSULA RESORT

CĐT: Sungroup

Vị trí: Đà Nẵng, Việt Nam

Qui mô: 201 phòng

Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống Báo Cháy

Năm hoàn thành: 2012