InterContinental Grand Ho Tram

CĐT: Asian Coast Development

Vị trí: BRVT, Việt Nam

Qui mô: 541 phòng cao cấp

Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống Báo Cháy

Năm hoàn thành: 2013