Metro Line Ben Thanh Station

CĐT: HCMC Metro

Vị trí: Quận 1, TP HCM, Việt Nam

Qui mô: 4 tuyến No.1, No.2, No.3a, No.4

Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống Báo Cháy

Năm hoàn thành: 2022 (Dự kiến)