Nestle Factory

CĐT: Nestle Vietnam Ltd

Vị trí: Amata IP, Đồng Nai, Việt Nam

Qui mô: 10,8-ha

Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống Báo Cháy

Năm hoàn thành: 2012