Huoi Quang Hydropower Plant

CĐT: EVN

Vị trí: Sơn La, Việt Nam

Qui mô: Nhà máy thủy điện, dài 4.2 km

Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống Báo Cháy

Năm hoàn thành: 2016