Imexpharm Pharmaceutical – Binh Duong

CĐT: Imexpharm

Vị trí: Bình Dương, Việt Nam

Qui mô: 12,000 m2, GMP-EU

Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống BMS

Năm hoàn thành: 2018