Jabil Factory

CĐT: Jabil Vietnam Ltd

Vị trí: Quận 9, TP HCM, Việt Nam

Qui mô: 447,280 ft2, linh kiện điện tử

Dịch vụ: Cung Cấp BMS, FAS & CCTV

Năm hoàn thành: 2012, 2022