KIEN GIANG GENERAL HOSPITAL

CĐT: Bộ Y Tế

Vị trí: Kiêng Giang, Việt Nam

Qui mô: 1,200 giường, 9 tầng

Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống BMS

Năm hoàn thành: 2021