Nippon Mektron Factory

CĐT: Mektec Manufacturing

Vị trí: Hưng Yên, Việt Nam

Qui mô: Xưởng 16,830 m2, sản xuất PCB

Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống BMS

Năm hoàn thành: 2017