OPC Pharmaceutical Factory

CĐT: OPC

Vị trí: Bình Dương, Việt Nam

Qui mô: 5,6 ha, GMP-WHO

Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống BMS

Năm hoàn thành: 2011