Pearl Plaza

CĐT: SSG Group

Vị trí: Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Qui mô: 4 hầm, 6 đế, 2 tháp 19 và 27 tầng

Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống BMS

Năm hoàn thành: 2015