Phnom Penh International Airport

CĐT: Civil Aviation

Vị trí: Phmom Penh, Cambodia

Qui mô: 6 triệu lượt khách / 1 năm

Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống BMS

Năm hoàn thành: 2016