Suheung Vietnam Factory

CĐT: Suheung Co., Ltd

Vị trí: Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam

Qui mô: 3 ha, GMP-WHO

Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống BMS

Năm hoàn thành: 2009, 2019