TIEN GIANG GENERAL HOSPITAL

CĐT: Bộ Y Tế

Vị trí: Tiền Giang, Việt Nam

Qui mô: 1,000 giường, 10 tầng

Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống Báo Cháy

Năm hoàn thành: 2022 (Dự kiến)