TIMES SQUARE BUILDING

CĐT: Times Square

Vị trí: Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Qui mô: 286 phòng, 86 Căn Hộ, Văn Phòng

Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống BMS & RCU

Năm hoàn thành: 2015