Trang Tien Plaza

CĐT: IPPG

Vị trí: Hà Nội, Việt Nam

Qui mô: TTTM Hàng Hiệu, 6 tầng

Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống BMS

Năm hoàn thành: 2013