Vinmec International Hospital

CĐT: Vingroup

Vị trí: Hải Phòng, Việt Nam

Qui mô: 500 giường

Dịch vụ: Cung Cấp Hệ Thống Báo Cháy

Năm hoàn thành: 2017